Novogodišnja avantura – Suva planina tura 30.12. 2017 – 01.01.2018. Via Serbia

DOGAĐAJ JE ZAVRŠEN
Novogodišnja avantura – Suva planina tura 30.12. 2017 – 01.01.2018. Via Serbia
Suva planina, Niš
30.Dec.2017 - 01.Jan.2018
BeogradSrbija

zimski uspon~treking~klisura~vinski podrum~novogodišnja noć pored kamina~banja~2018.~

Via Serbia club

Suva planina, dragulj jugoistočne Srbije, koja pleni svojom čarobnošću i lepotom, spada u najlepše i najživopisnije planine naše zemlje. Pripada jugozapadnom delu Karpatsko-balkanskog planinskog sistema, a strmi kraški odseci i izuzetna nepristupačnost na severnoj strani, čine je i jednom od najdivljijih planina na Balkanu, zbog čega je i Jovan Cvijić svojevremeno nazvao „Alpi na jugu Srbije“
Suva planina je proglašena za područje sa statusom rezervata prirode i objektom geonasleđa Srbije jer je odlikuje bogat i raznovrstan ekosistem i bogatstvo šuma, a predstavlja i stanište 1300 biljnih vrsta, što čini oko polovinu ukupne flore Srbije. Uspon na najviši vrh Suve planine, Trem, koji je visok 1810 metara, spada u jedan od najlepših i najizazovnijih u Srbiji. Pored Trema, veoma atraktivni vrhovi su svakako i Sokolov kamen i Mosor sa kojih se takođe pruža fantastičan pogled na celu planinu i okolinu.

Ako želite da zakoračite u Novu godinu penjući jedan od najlepših vrhova Srbije, a da staru 2017. godinu ispratimo zajedno na „srpskim Alpima“ u prirodnom ambijentu, pridružite nam se na ovoj jedinstvenoj novogodišnjoj turi.

PROGRAM:

Subota, 30.12.
7:00h: Polazak sa železničke stanice, kod plave lokomotive, dolazak 15 minuta ranije kako bi smo krenuli na vreme.
Vožnja autoputem sa usputnim pauzama preko Niša gde se isključujemo za Nišku Banju i nastavljamo ka Jelašničkoj klisuri.
11:00h: Dolazak u Jelašnicu. Šetnja kroz klisuru Jelašnice, raj za penjače i planinare. Polazimo na trek dug svega nekoliko kilometara, ali nas sve vreme vodi strmom ivicom klisure, koju prate brojni vidikovci sve do otvora u steni, tzv „Prozorac“ i uklesanog kamenog korita za koja predanja kažu da je bilo korito rimskog cara Konstantina. Dobra prilika za upoznavanje sa vrhovima i prostiranjem grebena Suve planine, objašnjavanje planiranih ruta u narednih nekoliko dana.
13:30h: Po završenoj šetnji kroz klisuru Jelašnice, sledi kratka vožnja do obližnjeg sela Sićevo, pauza na stenovitom vidikovcu sa kojeg se otvara neverovatan pogled na Sićevačku klisuru . Prolazak kroz selo koje je nekada bilo veoma čuveno po vinogradarstvu i proizvodnji grožđa.
14:00h: Kratka vožnja ka selu Malča i nastavak priče o čuvenim vinarima tog kraja, obilazak vinarije i podruma vina koji ima tradiciju dužu od 110 godina. Obilazak kompleksa vinarije sa muzejskom postavkom i degustacija više različitih vrsta vina.
16:00h: Pauza za ručak u čuvenoj etno kafani kod Brke u Jelašnici. Kafana je, pored toga što predstavlja svojevrsni muzej, čuvena po veoma ukusnoj i autentičnoj hrani i povoljnim cenama.Opuštanje, upoznavanje i sabiranje utiska. (Mogućnost produženog boravka u kafani do fajronta)
19:00h: Smeštanje u Ski kući na Bojaninim vodama, upoznavanje sa programom i uvod u ture koje nas čekaju u narednim danima.

Nedelja, 31.12.
7:00h: Buđenje, doručak i lična higijena.
8:00h: Polazak na uspon do vrha Mosor. Staza vodi uzbrdo kroz šumu do grebena ispod samog vrha. Penjemo se na vrh, pravimo kratku pauzu i dalje nastavljamo šumovitom stazom do samih stena ka Sokolovom kamenu sa predivnim pogledom na Nišku i Zaplanjsku kotlinu. Ovaj deo staze je najživopisniji, ali i najzahtevniji.
11:00h: Dolazak na vrh Sokolov kamen (1523 mnv), gde pravimo pauzu za kratak predah, užinu, fotografisanje i uživanje u pogledu.
11:15h: Spuštamo se do prevoja Devojački grob (1311 mnv) i dalje do polazne tačke (Bojanine vode)
15:00h: Dolazak u Bojanine vode.
Staza je kružna, dužine oko 16 km sa ukupnim usponom/spustom oko 1000 m i umerenim hodom sa pauzama prelazi se za oko 7.5 sati.
16:00h: Druženje u domu i slobodno vreme.
20:00h: Večera i proslava novogodišnje noći.

* Novogodišnja tematska žurka – Maskenbal (najoriginalniju masku/kostim, očekuje simbolična nagrada) 🙂

Ponedeljak, 1.1.2018.
7:00h: Buđenje, doručak i lična higijena.
8:00h: Polazak na uspon od Bojaninih voda (850 mnv), uzbrdo markiranom stazom. Na samom početku šumske staze nalazi se izvor koji je poslednji i jedini na ovom putu. Stazom idemo lagano kroz šumu uz relativno srednji nagib, koji je sve veći kako se bližimo prevoju Devojački grob. Ovde ćemo napraviti pauzu pa nastavljamo ka vrhu koji se čini da je na dohvat ruke 🙂
12:00h: Nakon četiri sata uspona, osvajamo Trem (1810 mnv), gde pravimo pauzu za kratak odmor, užinu, fotografisanje i uživanje u pogledu. Povratak istom stazom do Bojaninih voda. Ukupna dužina staze je 15 kilometara sa visinskom razlikom 950 m, isto tolikim ukupnim usponom/spustom i umerenim hodom sa pauzama prelazi se za oko 7 sati.
15:00h: Dolazak u Bojanine vode. Kratak odmor, pakovanje stvari i polazak ka Niškoj banji.
16:00h: Dolzak u Nišku banju, gde nakon dobrog pešačenja, imamo mogućnost da nagradimo svoje mišiće odlaskom na kupanje u bazen sa tremalnom vodom u hotelu „Radon“ ili imamo izbor boravka u restoranu hotela.
18:30h: Polazak za Beograd. Očekivano vreme dolaska je oko 22:00h.

OPREMA: gojzerice, kamašne, veliki ranac, mali ranac sa hranom i vodom za pešačenje, štapovi, zaštita od vetra, kiše i eventualnog snega, baterijska (poželjno čeona) lampa sa rezervnim baterijama, rukavice, slojevita odeća primerena vremenskim uslovima, kao i kupaći za banju.

CENA: 70 eura (minibus, 20 osoba)
U cenu uključeno:
– prevoz,
– noćenja sa doručkom u smeštaju,
– doručak (subota i nedelja)
– obilazak vinarije i degustacija jedne vrste vina
– smeštaj i hrana za vozača
– organizacijski troškovi i vođstvo puta

U cenu nije uključeno:
– ostali obroci,
– degustacija 4 različitih vrsta vina u vinariji (400 din),
– ulaznica za bazen,
– individualni troškovi

PRIJAVLjIVANjE i informacije telefonom ili mejlom.
ROK PRIJAVE: 20.decembar

Akciju realizuju Aleksandra Cvetković i Filip Šulović
064/8951330
infoviaserbia@gmail.com

DRY MOUNTAIN, NIS

EVENT DATE:30.12.2017 -01.01.2018

Suva planina/Dray mountain, a jewel of southeastern Serbia, which captivates with its magic and beauty, belongs to the most beautiful and most picturesque mountains of our country. It belongs to the southwestern part of the Carpathian-Balkan mountain system and exceptional inaccessibility on the north side, make it one of the fiercest mountains in the Balkans, which is why Jovan Cvijić used to call it “Alps in the South of Serbia”
Suva planina has been declared an area with the status of a nature reserve and the object of the geographic region of Serbia because it has a rich and diverse ecosystem and richness of forests, and it represents a habitat of 1300 plant species, which makes about half of the total flora of Serbia. The climb to the highest peak of Suva planina, Trem, 1810 meters high, is one of the most beautiful and most challenging in Serbia. In addition to the Trem, very attractive peaks are certainly Sokolov rock and Mosor from which also provides a fantastic view of the whole mountain and the surrounding area.

If you want to step into the New Year climbing one of the most beautiful peaks of Serbia, and to accompany the old 2017 year together in the “Serbian Alps” in a natural setting, join us on this unique New Year’s tour.

THE PROGRAM:

Saturday, 30.12.
07 pm: Departure from the train station, in the blue locomotive, arrival 15 minutes earlier to get started on time.
Driving highway with road breaks over Nis, where we turn off for Niska Banja and continue to Jelašnička gorge.
11 am: Arrival to Jelašnica. Walk through the Jelasnica gorge, a cliff for climbers and mountaineers. We go on trek for only a few kilometers, but all the time we lead the steep edge of the gorge, accompanied by numerous viewpoints all the way to the openings in the wall, the so-called “Window” and carved stone troughs for which the traditions say that there was a basin of the Roman Emperor Constantine. A good opportunity to get to know the peaks and to spread the ridge of Suva planina, explain the planned routes in the next few days.
01:30 pm: After completing a walk through the Jelasnica gorge, a short drive to the nearby village of Sićevo follows, a break on the rocky viewing point from which an incredible view opens onto the Sičevac gorge. Going through the village that was once famous for wine growing and grape production.
02 pm: A short drive to the village of Malča and a continuation of the story of the famous winemakers of this region, a visit to the wine cellar and wine cellar with a tradition of more than 110 years. Tour of the winery complex with a museum setting and tasting of several different types of wine.
04 pm: Lunch break in the famous Ethno Tavern near Brka in Jelasnica. In addition to being a kind of museum, the tavern is famous for its delicious and authentic food and affordable prices. Dropping, getting acquainted and adding impressions. (Possibility of extended stay in the coffee shop to the frontier)
07 pm: Accommodation in a ski house on Bojan’s waters, introduction to the program and introduction to the tours that await us in the coming days.

Sunday, 31.12.
07 pm: Wake up, breakfast and personal hygiene.
08 pm: Departure to the peak Mosor. The path leads uphill through the forest to the ridge below the top. We climb to the top, we make a short break and continue with the wooded path to the very walls to Sokol’s stone with a beautiful view of the Niš and Zaplanjska ravine. This part of the track is the most picturesque, but also the most demanding.
11 am: Coming to the top of Sokolov rock(1523 m), where we take a break for a short break, snack, taking pictures and enjoying the view.
11: 15 am: We descend to the passage of the Devil’s grave (1311 m) and further to the starting point (Bojana’s water)
03 pm: Arrival to Bojana’s water.
The trail is circular, about 16 km long with a total climb / descent about 1000 m and a moderate walk with breaks passes in about 7.5 hours.
04 pm: Hanging in mountain house and your free time.
08 pm: Dinner and celebration of New Year’s Eve.

* New Year’s thematic party – Maskenbal (the most original mask / costume, expecting a symbolic award) 🙂

Monday, January 1, 2018.
07 pm: Wake up, breakfast and personal hygiene.
08 pm: Depart to the rise of Bojanina’s water (850 m), uphill marked path. At the very beginning of the forest path there is a source that is the last and only on this road. We walk slowly through the forest with a relatively middle inclination, which is growing as we approach the passing of the Devil’s grave. Here we will take a break and continue to the top that seems to be at your fingertips 🙂
12 am: After four hours of climbing, we conquer Trem (1810 m), where we take a break for a short break, snack, taking pictures and enjoying the view. Return to the same path to Bojan’s waters. The total length of the track is 15 kilometers with a height difference of 950 m, the same as the total rise / descent and a moderate walk with breaks passes in about 7 hours.
03 pm: Arrival to Bojana’s water. Short break, packing of things and departure to Niska Banja.
04 pm: Dolzak in Niska Banja, where after a good walk, we have the opportunity to reward our muscles by going to the swimming pool with tremal water at the Radon Hotel or having a choice of stay in the hotel restaurant.
06: 30 pm: Departure to Belgrade. Expected arrival time is around 22:00.

EQUIPMENT: hiking boots, big rucksack, small rucksack with food and water for hiking, rods, wind protection, rain and possible snow, battery (preferably front) lamp with spare batteries, gloves, layered weather-compensated clothing, as well as bathing for spa.

PRICE: 70 euros (minibus, 20 persons)
The price includes:
– transport,
– nights with breakfast in the accommodation,
– breakfast (Saturday and Sunday)
– Visiting a winemaker and tasting a wine type
– accommodation and food for the driver
– organizational costs and leadership

The price does not include:
– other meals,
– tasting of 4 different types of wines in the winery (400 din),
– ticket for the pool,
– individual costs

APPLICATION AND INFORMATION by phone or e-mail.
DEADLINE: December 20

The action is realized by Aleksandra Cvetkovic and Filip Sulovic
064/8951330
infoviaserbia@gmail.com


JOŠ DOGAĐAJA SAMO ZA TEBE

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.