Uslovi korišćenja

PRAVILA KUĆE

SAGLASNOST

*Ukoliko želiš da nas posetiš znaj da si u obavezi da pročitaš naša Pravila kuće, jer samim: registrovanjem, pretraživanjem, unošenjem, deljenjem ili na bilo koji drugi način korišćenjem sajta AdriaFest.com shvatićemo kao da si već  prihvatio Pravila kuće i dobro razumeo svoju ulogu i šta se od tebe očekuje.

**Samim pristupanjem i upotrebom AdriaFest saglasan si i da možemo vršiti obradu ličnih podataka a u skladu sa našim Pravilima kuće  time što si obeležio obaveznu potvrdu prilikom registracije.

***Saglasan si da nas obavestiš bez odlaganja o bilo kakvom neautorizovanom korišćenju tvog profila.

KO JE KO

* Uloge

„Mi“ kao AdriaFest.com  zasnivamo pravni, poslovni ali i drugarski odnos sa našim učesnicima.

„Ti“ kao Učesnik si  individua koja pristupa i učestvuje u  našim internet Objavama bezobzira na to da li si prethodno registrovan ili ne.

** Objava

”Objava” ili “Događaj” podrazumeva tekst, slike, fotografije, audio, video, lokacijske podatke i sve druge forme podataka ili komunikacije.

“AdriaFest internet strana“ podrazumeva sve sadržaje učinjene dostupnim u vezi sa uslugama i obuhvata:

„Tvoj Profil“ podrazumeva sadržaj koji Ti unosiš, deliš kao što su preporuke, komentari, pozivi, prijave, poruke ili informacije koje javno prikazuješ ili prikazuješ u okviru svog naloga.

„ AdriaFest “ podrazumeva skup svih objava  koje učesnici  unose, prikazuju, dele preko ili u vezi sa uslugama AdriaFest.

„ AdriaFest “ podrazumeva objave  i druge sadržaje  koji mi osmislimo i učinimo dostupnim a u vezi sa uslugama sajta.

IZMENE PRAVILA KUĆE

AdriaFest zadržava pravo da povremeno izmeni, doda nova Pravila kuće. Pri svakoj promeni dužni smo da te obavestiti na taj način što ćemo izmene postaviti na internet stranici AdriaFest. Na vrhu ove stranice objavićemo datum poslednje izmene. Savetujemo te da ovu stranu redovno  posećuješ, zato što je svaka buduća izmena ovog dokumenta za tebe pravno obavezujuća i označava tvoj pristanak na izvršene izmene/dopune.

Rad i sadržaj AdriaFest može u bilo kom momentu biti izmenjen, preuređen, prekinut privremeno ili trajno. Napominjemo da usled slučaja ili više sile sajt može biti van naše kontrole te ne garantujemo stalni, neprekidni ili osigurani pristup.

KO MOŽE BITI UČESNIK

AdriaFest dozvoljava pristup učešće  svim punoletnim licima, osim onim licima kojima je prethodno zabranjen pristup i korišćenje usluga.

Napominjemo da učestvuješ isključivo na svoju odgovornost i rizik te da možeš biti izložen AdriaFest objava i dr informacija  uvredljivog, netačanog, optužujućeg, nepristojno ili na drugi način neprikladanog sadržaja, koji može lako izmaći našoj kontroli jer usluge mogu pasti pod uticaj mnogih faktora van naše kontrole.

Učesnici  mogu upotrebiti AdriaFest za nekomercijalne aktivnosti kako anonimno tako i kao Registrovani učesnici. Za korišćenje Usluga u komercijalne svrhe u obavezi ste da predhodno date punomoćije za zastupanje.

TVOJE PRAVO

Da kreiraš svoj “Profil” :

Kako bi koristio neke od usluga AdriaFest potrebno je da otvoriš svoj “AdriaFest” profil.

AdriaFest predstavlja prostor gde možete deliti i promovisati sve interesantne događaje,  festivale, koncerte, radionice, konvencije i tome slične Sadržaje.

U odnosu između AdriaFesta  i tebe, ti si vlasnik svog sadržaja.

Mi isključivo posedujemo AdriaFest  sadržaj, uključujući ali neograničavajući se na vizuelni interfejs, interaktivne funkcije, grafike, dizajn, kompilacije, računarski kod, proizvode, softver, ukupan pregled ocene korisnika, kao i sve ostale elemente  isključujući tvoj sadržaj, Sadržaj učesnika  i Sadržaj treće strane. Isključivo mi posedujemo sva autorska prava, žig, know-how i druga prava intelektualne svojine, kao i druga imovinska prava u svetu (u daljem tekstu “Prava intelektualne svojine”) u vezi sa sadržajem AdriaFest-a, te nemate prava da menjate, reprodukujete, distribuirate, aranžirate, kreirate izvedena dela ili adaptacije, javno prikazujete ili na bilo koji način koristite bilo koji od sadržaja AdriaFesta-a u celini ili delimično, osim ukoliko imate naše izričito ovlašćenje dato u pisanoj formi.

NAŠA ODGOVORNOST

Nismo odgovorni za:

*AdriaFest  objave su  dostupne “kakve jesu”. AdriaFest  koristiš isključivo po sopstvenoj odluci i proceni, i isključivo na sopstvenu odgovornost.

** AdriaFest i sa nama povezana lica  nisu odgovorni za štetu prouzrokovanu Učesnicima i/ili trećim licima ponašanjem nekog drugog Učesnika i/ili trećeg lica, a u vezi sa upotrebom ili zloupotrebom Adriafest.com.

*** AdriaFest  i sa njim povezana lica  nisu odgovorni i ne daju nikakve garancije za tačnost, pouzdanost, ažurnost, adekvatnost bilo koje Objave. Samim tim AdriaFest i sa njim Povezana lica nisu odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu, uključujući ali neograničavajući se na stvarnu štetu, izgubljenu dobit, indirektnu štetu…. koja može nastati ukoliko se ti i/ili treće lice pouzda u kvalitet, tačnost, pouzdanost bilo koje Objave.

. Mi nemamo obavezu da proveravamo istinitost Objave!

**** Mi koristimo internet za prenos podataka. Nažalost ne postoji 100% garancija za prenos podataka putem interneta. Svaka naša odgovornost za bilo koji gubitak, štetu Učesnika i/ili bilo kog trećeg lica nastalu usled korišćenja interneta u vezi sa AdriaFest je isključena..

***** AdriaFest nije obavezan da proverava niti da na bilo koji način kontroliše ponašanje Učesnika kada je u pitanju upotreba AdriaFest.

WEB TREĆIH LICA

AdriaFest može da sadrži linkove ka drugim web stranicama ili aplikacijama (u daljem tekstu “WEB Trećih lica”). Mi ne kontrolišemo, ne sponzorišemo i ne podržavamo WEB Trećih lica. Isključena je svaka naša odgovornost za dostupnost, sadržaj, tačnost, ažurnost, adekvatnost, sigurnost WEB-a Trećih lica. ti koristite WEB Trećih lica isključivo na sopstveni rizik. WEB Trećih lica može sadržati Uslove korišćenja koji se razlikuju od naših Pravila kuće. Molimo Vas ukoliko pristupate WEB-u Trećih lica pažljivo pročitajte Uslove korišćenja i Politiku privatnosti istih.

Odgovorni smo za:

**** AdriaFest je odgovoran samo za direktnu štetu koju nekom licu prouzrokuje namernom radnjom ili grubom nepažnjom.

NE ŽELIŠ VIŠE DA UČESTVUJEŠ

Ukoliko više ne želiš da učestvuješ u kreiranju AdriaFest  možeš u svakom momentu prekinuti svoj nalog.

MERODAVNO PRAVO I NADLEŽNOST SUDA

Merodavno pravo za sve sporove nastale između tebe  i AdriaFest jeste pravo Republike Srbije. Za sve sporove mesno je nadležan stvarno nadležan sud u Beogradu.